Vedligeholdelse af fællesarealer

De fælles ejede arealer i vores bebyggelses fremgår af ”Oversigt, fællesarealer matrikler”. I bebyggelsens deklarationer, vedtægter og lokalplan samt på generalforsamlinger er det besluttet, hvordan vi udfører vedligeholdelsen af arealerne og eventuelle ændringer i beplantning m.v. Ud fra disse dokumenter er det herefter kort beskrevet hvordan og af hvem.

En del af vedligeholdsarbejde udføres af alle grundejerforeningens beboere i fællesskab på 2 årlige aktivitets dage, som afholdes den sidste søndag i henholdsvis april og oktober måned.

Alt beplantning og modificering af arealerne skal udføres i overensstemmelse med de vedtægter og deklarationerne, som findes her på hjemmesiden under dokumenter. Grundejerforeningens bestyrelse vil naturligvis være behjælpelig med at fortolke deklarationer og vedtægter, men er der tvivl om hvorvidt en ønsket modificering er inden for rammerne i deklarationer og vedtægter, kan man fremsende et forslag til behandling på grundejerforeningens generalforsamling.

De fælles ejede arealer er opdelt i 4 områder:  

Moldrupvejen, legepladsen og parkeringspladsen (Gul og blågrå farve på oversigten, matrikel nr. 10ia og 10kh). Disse arealer vedligeholdelse tilkommer grundejerforeningen. Vejen vedligeholdes primært med hjælp af ekstern assistance. Græsset på legepladsen bliver slået af en beboer mod et mindre vederlag. Alt det øvrige arbejde på disse arealer udføres almindeligvis af alle grundejerforeningens beboerne i fællesskab på de 2 årlige aktivitetsdage.

Fælles ejet areal øst for de ulige numre på Moldrupvej. (grå farve på oversigten, matrikel 10kg) Vedligeholdspligten og dispositionsretten for dette areal tilkommer de grundejere, som ligger vest for arealet (Hus nr. 1 til 11).

 Fælles ejet areal vest for de lige numre på Moldrupvej. (Mørkegrøn farve på oversigten og en del af matrikel 10c) Vedligeholdspligten og dispositionsretten for dette areal tilkommer alene den grundejer, hvis huse ligger øst for den respektive del af dette areal (Hus nr. 14 til 42).

Fælles ejet areal øst og nord for de lige numre på Moldrupvej også kaldet skoven. (Lysegrønt på oversigt og en del af matrikel 10c) Arealernes vedligeholdelse tilkommer grundejerforeningen og udføres primært på aktivitetsdagene og i øvrigt efter følgende regler:

 1. Græsarealet bag ved husene nr. 28 til 32. Beboerne i disse huse slår græsset bag deres respektive parcel.
 2. Græsarealet nord for nr. 42. Dette areal bliver slået af en af beboerne mod et mindre vederlag.
 3. I øvrigt udføres vedligeholdelsen af området efter følgende retningslinjer:
  • Al vedligehold i skoven (Beskæring, rydning eller andet) skal aftales mellem de mest berørte parceller. Vedligeholdsarbejde af grundejerforeningens arealer bag parcellerne med hus nr. 34 til 42 og op mod Kongevejen, forudsætter, at alle disse parceller er inddraget og at der kan opnås enighed herom.
   Vedligeholdsarbejde af grundejerforeningens arealer bag parcellerne med hus nr. 28 til 32 skal ligeledes aftales mellem de mest berørte parceller med hus nr.26 til 34. 
   Hvis der ikke kan opnås enighed parcellerne imellem, skal grundejerforeningens bestyrelse forsøge at mægle. Bestyrelsen skal altid informeres på mail om alle aftaler vedrørende arealerne. Fældning eller beskæring af træer skal altid godkendes af bestyrelsen. 
  • Hvis der på disse arealer skal udføres arbejde, som kræver ekstern assistance, skal dette aftales med grundejerforeningen. Udgifterne kan finansieres ved en ligelig deling mellem de direkte berørte parceller og grundejerforeningen, forudsat der er afsat penge i grundejerforeningens budget. De i 2022/2023 budgettet afsatte 12.000 kr. til beskæring af skov videreføres til det nye års budget.
  • Vedligeholdet af det store egetræ bag nr. 36 vil dog fortsat være en opgave, som alene varetages af grundejerforeningen.
  • Hvis der gentagende gange foretages beskæring eller fældning på grundejerforeningens arealer i modstrid med ovennævnte regler, må bestyrelsen forsøge at få hjælp fra myndighederne til en afklaring.Image